Sułtanat Wittasydów przez 8 miesięcy 2017 roku funkcjonował jako instytucja prywatna bez usystematyzowanej organizacji. 26 września 2017 roku Kompania Wittów Kingsman, do której Sułtanat należy, nadała mu poniższy statut.


STATUT
SUŁTANATU WITTASYDÓW
z dnia 26 września 2017 roku

Art. 1. 1. Sułtanat Wittasydów, zwany dalej „Sułtanatem”, jest instytucją prywatną w rozumieniu Ustawy Federalnej z dnia 21 października 2016 roku o instytucjach.
2. Siedzibą Sułtanatu jest Bekka-Heach.
3. Terenem działania Sułtanatu jest obszar Królestwa Dreamlandu. Dla realizacji celów statutowych Sułtanat może działać na terenie innych państw.
4. Sułtanat posiada osobowość prawną.

Art. 2. 1. Sułtanat jest niezależną jednostką zrzeszającą osoby fizyczne na zasadach dobrowolności.
2. Sułtanat jest własnością Kompanii Wittów Kingsman.
3. Sułtanat prowadzi działalność statutową obejmującą w szczególności takie dziedziny jak: wymiar sprawiedliwości, ochrona praw i wolności, walka z wrogami Królestwa Dreamlandu i Korony Dreamlandzkiej, działalność gospodarcza, działalność kulturalna, działalność dobroczynna, aktywność paramilitarna, działalność szkoleniowa.
4. Sułtanat współpracuje w realizacji działalności statutowej z jednostkami o podobnym profilu działania, aktywnych w Królestwie Dreamlandu i poza jego granicami.
5. Sułtanat posiada własne symbole.

Art. 3. 1. Członkami Sułtanatu mogą być osoby fizyczne.
2. Sułtanat posiadać może członków zwyczajnych i członków honorowych.
3. Kandydat na członka zwyczajnego składa deklarację przystąpienia do Sułtanatu w miejscu wskazanym przez Sułtana. Wniosek rozpatruje Sułtan kierując się dobrem Sułtanatu i orzekając, czy kandydat będzie mógł wykonywać misję i cele Sułtanatu.
4. Członkami honorowymi Sułtanatu są akcjonariusze Kompanii Wittów Kingsman.
5. Tytuły wszystkich członków określa Sułtan.

Art. 4. 1. Członkowie zwyczajni Sułtanatu mają prawo:
(1) piastować stanowiska w strukturach organizacyjnych Sułtanatu;
(2) zgłaszać opinie, wnioski i postulaty pod adresem władz Sułtanatu;
(3) uczestniczyć w działalności statutowej;
(4) nieodpłatnie korzystać z dorobku, majątku, pomocy i form działalności Sułtanatu w porozumieniu z władzami Sułtanatu;
(5) posiadać legitymację i nosić odznaki Sułtanatu;
(6) korzystać z gwarancji i opieki Sułtanatu.
2. Członkowie honorowi Sułtanatu, oprócz praw członków zwyczajnych, mają ponadto prawo uczestniczenia w Dywanie i wyboru do niego swoich przedstawicieli oraz określanie celów Sułtanatu.

Art. 5. Do obowiązków członków Sułtanatu należy:
(1) uczestniczenie w pracach Sułtanatu;
(2) realizowanie celów Sułtanatu;
(3) przestrzeganie Statutu i decyzji podejmowanych przez władze Sułtanatu;
(4) opłacanie składek, jeżeli zostały nałożone przez władze Sułtanatu;
(5) dbanie o wizerunek, dobre imię, propagowanie idei i przyczynianie się do wzrostu znaczenia Sułtanatu.

Art. 6. 1. Za aktywne wspieranie Sułtanatu i realizowanie jego celów Sułtan może przyznawać nagrody, wyróżnienia i odznaczenia.
2. W razie naruszenia postanowień Statutu lub decyzji władz Sułtanatu Sułtan ma prawo wymierzać następujące kary:
(1) upomnienie;
(2) naganę;
(3) zawieszenie w prawach członka na czas określony;
(4) wykluczenie z Sułtanatu.

Art. 7. 1. Utrata członkostwa w Sułtanacie możliwa jest tylko przez członków zwyczajnych.
2. Utrata członkostwa następuje z chwilą:
(1) rezygnacji złożonej przed Sułtanem lub innym członkiem honorowym;
(2) wykluczenia z Sułtanatu.

Art. 8. Władzami Sułtanatu są:
(1) Sułtan;
(2) Dywan;
(3) Wielki Wezyr.

Art. 9. 1. Sułtanem jest Prezydent Kompanii Wittów Kingsman.
2. Sułtan posiada absolutną władzę w Sułtanacie, chyba, że Statut stanowi inaczej lub Sułtan powierzył określone kompetencje innym urzędnikom Sułtanatu.

Art. 10. 1. Dywan stanowi radę doradczą Sułtana.
2. Dywan składa się z członków honorowych i Wielkiego Wezyra.
3. Każdy członek honorowy może powołać w skład Dywanu jednego członka Sułtanatu.
4. Dywan:
(1) określa główne kierunki działania i rozwoju Sułtanatu;
(2) rozpatruje wszystkie sprawy, o które wniósł do niego Sułtan.

Art. 11. 1. Wielki Wezyr jest powoływany przez Sułtana.
2. Wielki Wezyr odpowiada za sprawy powierzone mu przez Sułtana.

Art. 12. 1. Sułtanat może tworzyć terenowe jednostki organizacyjne.
2. Strukturę organizacyjną Sułtanatu w terenie określa Sułtan.
3. Na czele terenowych jednostek organizacyjnych stoją urzędnicy powoływani przez Sułtana. Zakres ich zadań określa Sułtan. Ich działania nadzoruje Wielki Wezyr.
4. Dodatkowe urzędy może tworzyć Sułtan na wniosek Wielkiego Wezyra.

Art. 13. 1. Majątek Sułtanatu powstaje z:
(1) kapitału założycielskiego;
(2) składek członkowskich;
(3) darowizn, spadków, zapisów;
(4) dotacji, subwencji i dochodów z ofiarności publicznej;
(5) dochodów z majątku, dochodów z działalności.
2. Majątek przeznacza się na prowadzenie działalności.
3. Kompania Wittów Kingsman uczestniczy w podziale zysku lub straty na działalności Sułtanatu, o czym postanawia Sułtan.

Art. 14. 1. Statut nadaje i zmienia Kompania Wittów Kingsman.
2. Sułtanat może zostać rozwiązany przez Kompanię Wittów Kingsman.